ksiazka
  • ksiazka

Reforma systemu europejskiej konwencji praw człowieka

978-83-7441-576-7/Martyna B. Wilbrandt-Gotowicz/brak danych/188
26,57 zł

Praca podejmuje temat reformy europejskiego systemu ochrony praw człowieka w kontekście podpisania 13 maja 2004 r. Protokołu nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz aktów Komitetu Ministrów skierowanych do państw członkowskich Rady Europy. Wejście w życie Protokołu nr 14 będzie miało bezpośredni wpływ na sposób sporządzania skarg indywidualnych, procedurę ich rozpatrywania i uprawnienia skarżących. Celem przedstawionych analiz jest odpowiedź na pytania o efektywność zaproponowanych rozwiązań oraz przyjętej wizji ochrony praw człowieka. W pracy przybliżono stan faktyczny stanowiący punkt wyjścia projektowanej reformy oraz przedstawiono jej założenia w zakresie zapobiegania naruszeniom praw człowieka, usprawnienia działalności orzeczniczej Trybunału (w tym dodatkowego kryterium dopuszczalności skarg) oraz nowych mechanizmów kontrolnych Komitetu Ministrów dotyczących egzekucji wyroków. Tok prowadzonego wywodu uzupełniono odwołaniami do orzecznictwa Trybunału oraz polskiego ustawodawstwa i praktyki w tym zakresie.

Ilość

Reforma systemu europejskiej konwencji praw człowieka Martyna B. Wilbrandt-Gotowicz
978-83-7441-576-7/Martyna B. Wilbrandt-Gotowicz/brak danych/188
76 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: