Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek · All Rights reserved · E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Designed by marszalek.com.pl
Proces recenzyjny
Nadsyłane do Redakcji artykuły naukowe są poddawane wstępnej ocenie i kwalifikacji
przez sekretarza Redakcji w celu stwierdzenia, czy są zgodne z profilem czasopisma
oraz wymogami zawartymi w zakładce „Dla Autorów”.


1. Nadesłanie artykułu do Redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Autora
zgody na poddanie tekstu procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.

2. W czasopiśmie jest stosowany model otwartych recenzji (open peer review) -
tożsamość zarówno recenzentów, jak i autorów jest jawna.

3. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch
niezależnych recenzentów, którzy:
- nie pozostają z Autorem w konflikcie interesów,
- nie są względem Autora w zależności służbowej,
- są kompetentni w danej dziedzinie i mają co najmniej stopień doktora
habilitowanego.

4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do
dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Uwagi recenzenta są przekazywane Autorowi tekstu. Racjonalne i umotywowane
konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek
uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst.

6. Warunkiem kwalifikacji artykułu do druku są dwie pozytywne recenzje.

7. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę
recenzentów, z którymi współpracuje.Recenzenci za rok 2019:
prof. dr hab. Tadeusz Bodio
dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK

Recenzenci za rok 2018:
prof. zw. dr hab. Marek Dziekan
prof. dr hab. Jerzy Sielski
dr hab. Izabela Kończak, prof. UŁ
dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG
dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska
dr Marta Woźniak-Bobińska
dr Krzysztof Zdulski

Recenzenci za rok 2017:
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski
dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG

Recenzenci za rok 2016:
dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK
dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT

Recenzenci za rok 2015:
prof. dr hab. Andrzej Radzimiński
dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK

Recenzenci za rok 2014:
prof. dr hab. Edward Olszewski
dr hab. Piotr Grochmalski, prof. UMK

Recenzenci za rok 2013:
prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska
dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG

Recenzenci za rok 2012:
prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska
dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG
prof. dr hab. Jerzy Sielski
prof. dr hab. Wincenty Kołodziej