Designed by marszalek.com.pl
Informacje dla Autorów
Prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
pawel@marszalek.com.pl.
Autor powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że tekst
nie był wcześniej publikowany i że obecnie nie znajduje się w trakcie innego postępowania
wydawniczego [wzór oświadczenia do pobrania].
Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy zatem o przysyłanie
materiałów w wersji, która została uznana za ostateczną.


1. OGÓLNE INFORMACJE EDYTORSKIE

Język publikacji: polski, angielski, rosyjski
Objętość tekstu: 20 000-40 000 znaków ze spacjami (wraz z przypisami, bibliografią i
streszczeniami) dla artykułu, 5000-10 000 znaków ze spacjami dla sprawozdania/recenzji
Format pliku: doc; docx
Format tekstu: A4
Marginesy: 2,5 cm
Czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki: tekst główny - 12, przypisy - 10
Interlinia: tekst główny - 1,5 wiersza, przypisy - 1,0
Rozmieszczenie tekstu: wyjustowany
Rodzaj przypisów: dolne, numerowane cyframi arabskimi
Śródtytuły: nienumerowane
Wyróżnienie cytatów: cudzysłów
Wyróżnienie kluczowych słów/terminów/definicji (fakultatywnie): pogrubienie

2. BUDOWA PRZYPISÓW

a. informacje ogólne:

· tytuły dzieł oraz artykułów należy zapisywać kursywą,
· tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie,
· nie należy podawać nazw wydawnictw,
· należy stosować łacińskie skróty (bez kursywy): ibidem, idem, eadem, op.cit. (bez
spacji), passim,
· pozostałe skróty: red. (redakcja), tłum. (tłumaczenie), oprac. (opracowanie), nr (numer),
t. (tom), z. (zeszyt), R. (rocznik), tab. (tabela), rys. (rysunek), fot. (fotografia). UWAGA!
Przy zapisie czasopism obcojęzycznych można stosować skróty charakterystyczne dla
danego języka (np. Vol., No., H. itp.),
· jeśli w publikacji nie podano miejsca lub roku wydania, należy zaznaczyć to następującymi
skrótami: [b.m.w.] (bez miejsca wydania), [b.r.w.] (bez roku wydania), [b.m. i r.w.] (bez
miejsca i roku wydania).

b. wzory przypisów:

· książka: R. Polak, Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego, Lublin 2001, s.
42-45.
· praca zbiorowa: Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności, red. K.
Szafraniec, Toruń 2011, s. 12.
· artykuł w pracy zbiorowej: K. Mannheim, Problem młodzieży w nowoczesnym
społeczeństwie, [w:] Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności, red. K.
Szafraniec, Toruń 2011, s. 17-20.
· artykuł w czasopiśmie:
       - M. Kowalski, Białorusini w Polsce według spisu 2002, „Czasopis” 2004, nr 6,
      s. 43-44.
- U. Eco, Czy komputer pożre książkę?, „Gazeta Wyborcza”, 24-25.02.1996, s. 5.
· publikacja elektroniczna: K. Mill, Bez przemocy, bez rewolucji, bez ryzyka, s. 12,
http://www.przekroj.pl/artyku­l/815910,863753-Bez-przemocy-bez-rewolucji-bez-
ryzyka.html?p=4 [dostęp: 13.09.2012].
· przy kolejnym bezpośrednim odwołaniu do tego samego dzieła należy zapisać:
Ibidem, s. 60.
· jeśli w artykule cytowana jest tylko jedna praca danego autora, przy kolejnych
odwołaniach należy je zapisać w formie skróconej, np.:
   R. Polak, op.cit., s. 49.
· jeśli w artykule cytowanych jest kilka prac tego samego autora, dla rozróżnienia
należy dodać fragment tytułu, np.:
R. Polak, Cywilizacje a moralność…, op.cit., s. 49.
R. Polak, Religia rzymskokatolicka…, op.cit., s. 34.

3. BUDOWA TYTUŁÓW RECENZJI I SPRAWOZDAŃ

a. tytuł recenzji:

Roger Crowley, Morskie imperia. Batalia o panowanie na Morzu Śródziemnym 1521-1580,
Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012, ss. 403.

Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J.
Misiągiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 368.

b. tytuł sprawozdania:

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Ustrój terytorialny państwa a
decentralizacja systemu władzy publicznej”, Toruń, 14 maja 2012 roku

4. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

a. do wszystkich tekstów:
· informacja o Autorze: afiliacja, email, ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-
XXXX,
· aktualny i dokładny adres do korespondencji. Jest to warunek otrzymania
egzemplarza autorskiego;

b. do artykułu:
· bibliografia,
· trzy streszczenia (o objętości około 250 słów) ze słowami kluczowymi (5-8 słów) w
językach: angielskim, rosyjskim i polskim,
· dwa tłumaczenia tytułu (języki jak wyżej),
· do wszelkich materiałów ilustracyjnych (fotografie, rysunki, tabele) uzupełniających tekst
główny powinny być dołączone tytuł i źródło;

c. do recenzji:
· dwa tłumaczenia tytułu recenzowanej książki (języki angielski i rosyjski),
· bibliografia;

d. do sprawozdania:
· dwa tłumaczenia tytułu (języki angielski i rosyjski).
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek · All Rights reserved · E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
WERSJĄ PIERWOTNĄ TEKSTU JEST JEGO WERSJA DRUKOWANA
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.
ARTYKUŁY NAUKOWE SĄ PUBLIKOWANE NA LICENCJI CREATIVE COMMONS CC-BY NC ND