Media w edukacji – szanse i zagrożenia

978-83-7441-980-2/(red.) Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowic
31,40 zł

Szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w drugiej połowie XX wieku z jednej strony doprowadził do wzrostu roli mediów w życiu człowieka, z drugiej, zmienił funkcje samych mediów. W efekcie liczne pokolenia uczniów wyrastając wśród coraz dostępniejszych komputerów i Internetu znalazły się w nowej sytuacji, odmiennej od tej w jakiej żyli ich poprzednicy. Pokolenie „dzieci krzemowych” napotyka na dotychczas nieznane cywilizacjom zjawiska komunikacyjne. Mają one wpływ na procesy edukacyjne, z którymi przyszło zmierzyć się uczniom, nauczycielom i rodzicom. W ten sposób cały system edukacyjny został zmuszony do zweryfikowania dotychczasowych zabiegów dydaktyczno-wychowawczych w szkole a także podjęcia poszukiwań nowych rozwiązań pedagogicznych. W wielu edukacjach dostrzeżono ten problem i od lat prowadzi się liczne eksperymenty mające na celu znalezienie nowego modelu edukacyjnego, który będzie uwzględniał w szerokim zakresie media. Także i w Polsce problem ten staje się sprawą pilną chociażby ze względu na brzemienne skutki, jakie przynosi on polskiej szkole. Wychodząc naprzeciw postulatom zespołów naukowych i nauczycieli powstał pomysł poświęcenia jednej z konferencji toruńskich z cyklu „Technologia-informacyjna w zmieniającej się edukacji” tylko problemom szkolnej edukacji medialnej.

 

Szósta Konferencja odbyła się w dniach 28–29.05.2007 r. Poświęcona została szansom i zagrożeniom mediów w edukacji. Niniejszy tom jest jedną z dwóch publikacji będących plonem dyskusji na forum konferencyjnym. Poświęcony został różnym aspektom roli i miejsca mediów we współczesnej edukacji. Książka składa się z dwóch części, jeden obszar tematyczny poświęcony został współczesnym problemom pedagogiki medialnej, drugi, różnym zjawiskom występującym w mediach mającym ogromny wpływ na uczniów.

 

Wielość zjawisk i problemów wywołanych działaniem mediów na człowieka uwidacznia część pierwsza książki. Autorzy tekstów skoncentrowali się na występujących we współczesnej edukacji problemach komunikacji medialnej takich, jak: zjawiska i procesy występujące w społeczeństwie medialnym, znaczeniu edukacji medialnej, wpływie sieci komputerowych na człowieka, medialnej przestrzeni wychowania i uczenia się i związanych z tym różnych zjawisk społecznych.

 

W części drugiej omówiono szereg zagrożeń, jakie niesie świat medialny oraz występujące tu różne procesu mające wpływ na polską szkołę. Autorzy zwracają uwagę na problem dobra i zła, ich złożoność w przekazie medialnym, problem prawdy i fałszu w komunikatach medialnych, skomplikowane mechanizmy ich odbioru np. występujące w reklamie. Także zaprezentowano tu różnego rodzaju zjawiska patologiczne towarzyszące wykorzystaniu mediów przez człowieka. Szczególny nacisk położony został na zwrócenie uwagi na proces edukacyjny.

 

Ze względu na unikalność zawartych w książce treści a także ich znaczenie dla edukacji publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, studentów studiów nauczycielskich, rodziców mających swoje dzieci w szkole oraz wszystkich tych, którzy zajmują się wpływem mediów na człowieka.

Fragment Wstępu
Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki

 

Ilość
In Stock

Media w edukacji – szanse i zagrożenia (red.) Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki
978-83-7441-980-2/(red.) Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowic

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: