ksiazka
  • ksiazka

Wielość dróg kształtowania tożsamości zawodowej nauczycieli w wielości ich codziennych doświadczeń (oprawa twarda)

978-83-7780-222-9/Ewa Murawska/2017/362
zł43.47

 

[…] mamy do czynienia z pozycją wielowątkową, ujmującą poszczególne problemy składowe w sposób pogłębiony, a zarazem refleksyjny, przy tym o strukturze w pełni spójnej i czytelnej. […] Autorkę opracowania interesuje cały kompleks zagadnień prowadzących do zbadania codzienności zawodowej nauczycieli przez sposoby przeżywania świata, bowiem to Oni są nie tylko uczestnikami rzeczywistości edukacyjnej, ale przede wszystkim ją tworzą. […] Dokonana przez Autorkę analiza wyników badań autobiograficznych upoważnia do stwierdzenia, że na czele aksjologicznych preferencji nauczycieli znalazło się dążenie do osobowego samookreślenia, do ugruntowania swojej zawodowej tożsamości, czyli nauczyciela jako człowieka o osobowości zintegrowanej wokół preferowanych wartości, o wysokim stopniu dojrzałości osobowej i moralnej. […] Charakterystyczne cechy badanych nauczycieli to: dążenie do samodzielności i autonomii, poszukiwanie sensu podejmowanych działań, odpowiedzialność, wrażliwość moralna, dążenie do wiarygodności, samodzielności. […] podkreślam, że Autorka w zderzeniu z rzeczywistością przedstawia udany obraz subiektywnego odczuwania i postrzegania sfragmentaryzowanej rzeczywistości edukacyjnej. Stąd zaprezentowany sposób  badania idiograficznego oparty na hermeneutycznych regułach interpretacji treści stanowi udaną próbę, jedną z propozycji doskonalenia sposobów poznania nauczyciela w warunkach jego codziennego życia.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Parzęckiego

Badacze zajmujący się problemami pedeutologicznymi mają w swoim dorobku szereg badań związanych z różnymi aspektami wykonywania zawodu nauczycielskiego. Pomysł rozpoznania codzienności zawodowej nauczycieli wpisuje się dobrze w ten dorobek. Autorka w swojej książce postanowiła ukazać codzienność tej grupy zawodowej postrzeganą i przeżywaną przez samych nauczycieli. Wielokrotnie ich profesji przypisywana jest triada pasja – misja – powołanie. W opiniowanej książce zarówno moc, jak i słabości poszczególnych składników tej triady, wyrażone w nauczycielskich autorefleksjach związanych z doświadczaniem pracy pedagogicznej w codziennych sytuacjach, miały możliwość ujawnienia się w różnych odcieniach. […] Podjęte problemy, pomimo że nie nowe, są wciąż aktualne i ważne, a ich przedstawienie w opiniowanej książce uważam za oryginalne. […] Książkę polecam przede wszystkim nauczycielom, bowiem wyrażone w niej zostały ważne informacje rzucające światło na funkcjonowanie zawodowe nauczyciela uwikłanego w kolejne dni swojej pracy i życia biegnącego poza nią, ale jak się okazuje – nierozerwalnie z nią związanego. Publikacja ta stanowi więc o nauczycielach i może być cennym źródłem ich refleksji nad własną pracą i życiem. Sądzę też, że warto, aby zapoznali się z nią przedstawiciele władz oświatowych, którzy dzięki niej będą mieli możliwość rozpoznania złożoności funkcjonowania zawodowego współczesnych nauczycieli, co może się przełożyć na doskonalenie warunków ich pracy z uwzględnieniem ich podmiotowości w działaniu zawodowym.

 

Z recenzji prof. dr. hab. Zdzisława Wołka

 

SPIS TREŚCI

Quantity
In Stock

Wielość dróg kształtowania tożsamości zawodowej nauczycieli w wielości ich codziennych doświadczeń (oprawa twarda) Ewa Murawska
978-83-7780-222-9/Ewa Murawska/2017/362

Specific References

4 other products in the same category: