ksiazka
  • ksiazka

KRAKOWSKIE STUDIA MAŁOPOLSKIE Nr 06

83-7322-453-X/czasopismo/brak danych/547
zł43.47

Treść numeru:

I. Artykuły i rozprawy: 1. Przeszłość i współczesność.

Problemy i dylematy

Stanisław Grodziski Trzydzieści pokoleń Polaków w świetle genealogii historycznej
Jan Trąbka Etyka naturalna
Stanisław Moskal Czy utracimy narodową tożsamość czyli czym nas straszy duch epoki
Janina Pach Wybrane problemy funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem roli kapitału zagranicznego)
Marta Moskal Miejsce i rola kultury regionalnej w polityce Unii Europejskiej
Janina Szczepaniak Metafilozofia postmodernizmu a ekonomia

2. Sztuka i jej charakter poznawczo-edukacyjny

Jan Samek Najcenniejsze zabytki kościoła ŚŚ. Jana Chrzciciela i Ewangelisty oraz klasztoru Prezentek w Krakowie i ich problematyka
Elżbieta Piwowarczyk Romańskie kościoły przedlokacyjnej osady tzw. Okołu – wczesnośredniowieczne fundacje możnych w Krakowie
Renata Gaj Muzeum miejscem edukacji (Na wybranych przykładach z Krakowa)
Krystyna Grzesiak Bóżnice miasta żydowskiego na Kazimierzu w Krakowie. Funkcje kulturotwórcze dawniej i dziś
Lucyna Rotter Treści ideowe XV–XVII wiecznych płyt nagrobnych i epitafijnych na przykładzie kościołów Dekanatu Wawrzeńczyce k. Krakowa

3. Z życia gospodarczego Małopolski 

Benedykt Banach Niektóre problemy zagospodarowania turystycznego gór w Polsce
Lidia Luty, Janina Szewczyk Zróżnicowanie województw w Polsce ze względu na wybrane uwarunkowania rozwoju agroturystyki
Agata Fuksa Dywersyfikacja poziomu życia ludności w powiatach województwa podkarpackiego w 2000 r.
Jacek Strojny Sytuacja na rynku pracy województwa małopolskiego
Zygmunt Kamiński Idea i efekty współpracy przygranicznej w Europie
Danuta Bogocz Stan infrastruktury technicznej jako kryterium delimitacji obszarów wiejskich regionu Polski południowo-wschodniej

4. Z historii Małopolski i innych regionów kraju

Marta Rozwadowska Program walki o niepodległość Polski Wojciecha Wiącka
Marek Delong Recepcja encykliki Rerum Novarum w Galicji (1891–1918)
Ewa Fogelzang-Adler Problem granic powojennego państwa Polskiego w publikacjach Stronnictwa Demokratycznego w Krakowie w latach 1940–1945
Katarzyna Wójcik Niemiecka pomocnicza Służba Cywilna w Łukowie w latach 1916–1917
Ewa Kuźma Działalność teatralna w KL Auschwitz
Łukasz Pęksa, Grzegorz Jamrozy Historia populacji kozicy tatrzańskiej

5. Oświata i szkolnictwo 

Piotr Walecki, Wojciech Lasoń, Krzysztof Sarapata Biologizacja w obrębie nauk technicznych oraz informatycznych
Magdalena Hoły Miejsce zamieszkania a postawy życiowe młodzieży wiejskiej w Małopolsce
Renata Mikitiuk Organizacja administracji szkolnej i szkolnictwa powszechnego na Lubelszczyźnie w latach 1944/45
Wincenty Kołodziej Kilka uwag na temat tajnego nauczania na terenie Okręgu Szkolnego Krakowskiego podczas okupacji hitlerowskiej
Irena Kurzępa Dynamika zainteresowań młodzieży wiejskiej i małomiasteczkowej na Zamojszczyźnie

II. Eseje, informacje i materiały:

Piotr Wojciechowski Na czym stoi świat?
Stanisław Kilian Emigracyjne ślady działalności Władysława Furki
Konrad Łaszkiewicz Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego wpisu hipoteki przymusowej na podstawie orzeczeń sądowych
Lesław Galeński Elementy pozaprawne ładu społecznego w państwie
Teresa Jaskulska Potrzebne zmiany podatkowe
Krzysztof Łabędź Sondaż przedwyborczy w Bochni w 2001 roku – niektóre funkcje i wyniki
Arkadiusz Modrzejewski Uniwersalizm w myśli filozoficzno-społecznej Jana Pawła II
Danuta Baran Ordery, odznaczenia i odznaki w II Rzeczypospolitej na przykładzie znalezisk z badań na cmentarzu Orląt we Lwowie
Emilian Wiszke Jak przekazywać teksty ukraińskie w języku polskim
Józef Dębiński Sytuacja Kościoła katolickiego w Państwie Radzieckim w dwudziestoleciu międzywojennym
Ella Hyciek Zagrożenia związane z rozwojem ludzkiej indywidualności
Maria Pawłowska Psychodydaktyczne podstawy kształcenia i metody pracy z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciah pozaleksyjnych
Piotr Grembowicz Wojna polsko-ukraińska w świetle sprawozdań stenograficznych Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 roku
Joanna Marszałek-Kawa Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych pt. Metodologiczne dylematy rozwoju nauk politycznych
Paweł Modrzyński System szkolnictwa wyższego w Polsce. Lata 1947–1982 – rys historyczny

III. Recenzje:

E. Wróbel, J. Wróbel Rozproszeni po świecie (rec. Wincenty Kołodziej)
E. Kosik, J. Pytel, P. Olszewski Szkoła Olimpijczyków (rec. Krzysztof Urbański)
A. Adamczyk Generał dywizji Sławoj Felicjan Składkowski (1885–1962). Zarys biografii politycznej (rec. B. Szprengel)
W.A. Wierzewski Pegaz za oceanem. Ludzie pióra i kultury poznani w Ameryce (rec. B. Ziółkowski)
A. Korecki Winnica pańska dekanatu nowomiejskiego. Kronika powołań kapłańskich i zakonnych XIX i XX wieku (rec. ks. J. Dębiński)

 

Quantity
In Stock

KRAKOWSKIE STUDIA MAŁOPOLSKIE Nr 06 czasopismo
83-7322-453-X/czasopismo/brak danych/547

Specific References

4 other products in the same category: