Przegląd Prawa Konstytucyjnego
Przegląd Prawa Konstytucyjnego
Designed by marszalek.com.pl
Informacja w sprawie zakończenia postępowania habilitacyjnego:


1)
- imię i nazwisko habilitanta wraz z afiliacją:
Krzysztof Eckhardt Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu,
Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
- tytuł rozprawy habilitacyjnej lub cyklu artykułów:
„Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego”,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu,
Przemyśl-Rzeszów 2012, s. 435.
- data uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego:
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z dnia 15 maja
2013 r.
- nazwa jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzone było postępowanie:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i
Administracji.
- imiona i nazwiska recenzentów/członków komisji habilitacyjnej wraz z ich afiliacją:
prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak, Uniwersytet Wrocławski,
prof. zw. dr hab. Marian Grzybowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu,
prof. nadzw. dr hab. Ryszard Mojak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

2)
- imię i nazwisko habilitanta wraz z afiliacją:
Krzysztof Krysieniel, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział
Zamiejscowy w Chorzowie
- tytuł rozprawy habilitacyjnej lub cyklu artykułów bądź osiągnięcia wynikającego z art. 16
ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stop­niach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w za­kresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.):
„W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją
konsocjonalną", Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 416.
- data uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia dok­tora habilitowanego:
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z dnia 17 maja
2013 r.
- nazwa jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzone było po­stępowanie:
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii
- imiona i nazwiska recenzentów/członków komisji habilitacyjnej wraz z ich afiliacją:
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski,
Sekretarz komisji:
dr hab. Leszek Sobkowiak, Uniwersytet Wrocławski,
Recenzenci:
prof. nadzw. dr hab. Alfred Lutrzykowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu,
prof. nadzw. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek, Uniwersytet Jagielloński,
prof. zw. dr hab Ryszard Herbut, Uniwersytet Wrocławski,
Członkowie komisji:
dr hab. Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski,
prof. nadzw. dr hab. Robert Wiszniowski, Uniwersytet Wrocławski.
Aktualności
ISSN 2082-1212
English version
Copyright © 2010 by Wydawnictwo Adam Marszałek ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
KRONIKA NAUKOWA Kongres KOMUNIKAT MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO V EDYCJA KONKURSU
Szanowni Państwo
Zachęceni zainteresowaniem konkursem zorganizowanym przez Redakcję „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” w roku akademickim 2016/2017, ogłaszamy rozpoczęcie VII EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 z zakresu
prawa konstytucyjnego oraz systemów politycznych.
Mamy nadzieję, że zarówno konkurs jak i nagroda, którą jest opublikowanie najciekawszych fragmentów nagrodzonej pracy, poprzedzona współpracą redakcyjną i merytoryczną z członkami naszej Redakcji oraz pomocą edytorską ze strony Wydawnictwa Adam Marszałek, zainteresuje prowadzących seminaria magisterskie oraz pomoże zmotywować seminarzystów do własnych badań i twórczej pracy, która zaowocować może publikacją wybranych wspólnie z Redakcją fragmentów pracy, oraz stanowić początek dalszej pracy naukowej i publikacji.
Liczymy na to, że dzięki naszemu konkursowi
nagrodzeni będą mieli okazję poznać tę wielką satysfakcję płynącą z opublikowania efektów swojej pracy.

Redaktor naczelny
Przeglądu Prawa Konstytucyjnego
prof. nadz. dr hab. Sabina Grabowska
PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO NA KONFERENCJI W MEKSYKU
Szanowni Państwo
W dniach 28-29 listopada 2013 w Mexico City (Meksyk) odbyło się II spotkanie Światowej Sieci Czasopism Prawa Konstytucyjnego, której jesteśmy członkiem. Nasze czasopismo reprezentowała Pani redaktor Sabina Grabowska. Ze spotkaniem powiązana była również Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: “La creación jurisprudencial del DERECHO A LA SALUD”, której organizatorem był Edgar Corzo Soza (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México).
Dzięki tym spotkaniom „Przegląd Prawa Konstytucyjnego" dał się poznać szerszej grupie czytelników oraz nawiązaliśmy liczne kontakty naukowe z czasopismami o pokrewnej tematyce, nie tylko europejskimi, ale również z Ameryki Środkowej i Południowej.
Dzięki życzliwości Prezesa Wydawnictwa Pana Adam Marszałek, zostały przekazane organizatorom i uczestnikom spotkania egzemplarze naszego periodyku oraz inne anglojęzyczne publikacje, które ukazały się na rynku wydawniczym staraniem Wydawnictwo Adam Marszałek. Serdecznie dziękuję w imieniu Redaktora Naczelnego prof. Wiesława Skrzydło oraz członków komitetu redakcyjnego.
24 września 2015 roku w Collegium Maximum odbyła się uroczystość wręczenia
nominacji i gratulacji nowym profesorom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu.
Podczas spotkania z rąk rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna dr hab. Joanna
Marszałek-Kawa otrzymała nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Gratulujemy naukowego awansu.
PANI PREZES NADZWYCZAJNYM PROFESOREM
VI Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego
„25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej”

29-31 maja 2014 r.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Od 1959 r. środowisko polskich konstytucjonalistów spotyka się rokrocznie w ramach Zjazdów Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, organizowanych rotacyjnie przez poszczególne ośrodki naukowe.
W tym roku - po raz pierwszy w swej ponad sześćdziesięcioletniej historii - to najważniejsze dla środowiska naukowego ustrojoznawców wydarzenie będzie miało miejsce w Lublinie. Organizatorem 65. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego jest bowiem Katedra Prawa Konstytucyjnego UMCS, od niedawna kierowana przez dr. hab. Wojciecha Orłowskiego. Wypada odnotować, że w przeszłości naukowcy z UMCS trzykrotnie gościli elitę polskich konstytucjonalistów - dwa razy w Puławach (1975; 1985) i raz w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (1998).
Tegoroczne spotkanie ma szczególny, jubileuszowy charakter - nie tylko z uwagi na sześćdziesiątą piątą edycję. Rangę przedsięwzięcia zwiększa również fakt, iż Zjazd wpisuje się w obchody jubileuszu 70-lecia istnienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wreszcie, do jubileuszy nawiązuje sama tematyka spotkania. Poświęcony jest on bowiem ocenie doświadczeń 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Z uwagi na retrospektywny i prawnoporównawczy wymiar problematyki zaproponowanej przez organizatorów Zjazdu w lubelskim spotkaniu wezmą również udział zaprzyjaźnieni z polskim środowiskiem prawa konstytucyjnego naukowcy z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.
Obrady toczyć się będą w dniach 30-31 maja w gmachu Informatyki UMCS. W pierwszym dniu odbędą się dwie sesje, w trakcie których referaty wygłoszą goście, uznani przedstawiciele polskiej doktryny prawa konstytucyjnego, profesorowie: M. Kruk-Jarosz, M. Zubik, J. Jaskiernia, L. Garlicki, B. Banaszak i A. Łabno. Na 31 maja zaplanowane zostały trzy interesujące sesje panelowe, zarówno z udziałem gości zagranicznych, jak i polskich specjalistów prawa konstytucyjnego, m.in. prof. A. Bałabana oraz R. Chruściaka. Tematyka dyskusji dotyczyć będzie problemów transformacji ustrojowej państw naszego regionu Europy, dylematów związanych z obecnym kształtem ustroju Rzeczypospolitej oraz zagadnień z zakresu ochrony wolności i praw człowieka.

http://www.zjazdkpk.pl/
PATRONAT MEDIALNY „PRZEGLĄDU PRAWA KONSTYTUCYJNEGO”
X SEMINARIUM BADACZY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
W dniach 16-18 września br. w Forcie IV w Toruniu odbyło się jubileuszowe X
Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego. Organizatorami tego spotkania naukowego
byli członkowie Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w osobie dr hab. Agnieszki Bień-Kacały). W
niecodziennej scenerii pruskich fortyfikacji przybyli z całej Polski prawnicy prezentowali
wyniki badań dotyczących kategorii bezpieczeństwa w świetle obowiązującej regulacji
konstytucyjnej.
X Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego zorganizowane pod patronatami
honorowymi ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka i prezydenta Torunia
Michała Zaleskiego zaszczycili: wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, przedstawiciel
prezydenta Torunia - dyrektor Romuald Popławski, przedstawiciel dziekana Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Mikołaj Święcki oraz
dr Tomasz Kruszyński - przedstawiciel posła do PE, byłego wiceministra obrony, Janusza
Zemke. Gośćmi specjalnymi toruńskiego Seminarium byli również: dr Adam Marszałek -
prezes Marszałek Publishing Group oraz dr hab. Joanna Marszałek-Kawa - prezes
Wydawnictwa Adam Marszałek. Seminarium swoją obecnością uświetnił również prof.
Zbigniew Witkowski z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Program seminarium obejmował prezentację dziesięciu wystąpień w czterech sesjach
tematycznych dotyczących ogólnej problematyki bezpieczeństwa oraz szczegółowych
kategorii bezpieczeństwa. Wygłoszone referaty oraz przebieg licznych dyskusji
towarzyszących prezentacji wszystkich wystąpień seminaryjnych zostaną opublikowane
w jednym z kolejnych numerów kwartalnika „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, które
powstało i ukazuje się dzięki Wydawnictwu Adam Marszałek.

Maciej Serowaniec
W dniu 8 stycznia br. odbyło się zebranie redaktorów pracujących nad publikowanymi
przez naszą oficynę czasopismami naukowymi. Miło nam poinformować, że ich liczba
systematycznie wzrasta. Obecnie wydajemy już 25 tytułów. Na spotkaniu omawiano
plany rozwoju periodyków, ich umiędzynarodowienia i pozyskania międzynarodowych
partnerów. Mamy już sukcesy z tym związane. Pan Prezes Adam Marszałek gratulował
współpracy redakcji „Kultury i Edukacji” z China Renmin Press, „The Copernicus Journal of
Political Studies” z Uniwersytetem Anahuac z Mexico City i „Nowej Polityki Wschodniej” z
Uniwersytetem z Al-Farabi.
O PRZYSZŁOŚCI CZASOPISM
Z przyjemnością informujemy, że w wyniku ostatniej ewaluacji Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, której wyniki ogłoszono w grudniu 2015 r., nasze czasopismo
znajdujące się w wykazie czasopism naukowych (część B) poprawiło swoje notowania i
ma teraz 9 punktów (przedtem 6).
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do VI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 14-17 V 2019 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Kingi Sołowiej(kinga@marszalek.com.pl).