Przegląd Prawa Konstytucyjnego
Przegląd Prawa Konstytucyjnego
Designed by marszalek.com.pl
Wymogi formalne

Teksty należy nadsyłać w postaci wydruku (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej - preferowany format MS Word*, AmiPro*, WordPerfect - z dołączonym oświadczeniem o oryginalności pracy oraz o tym, że nie uczestniczy ona aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Konieczne jest także umieszczenie dokładnego adresu do korespondencji i adresu mailowego oraz informacji o autorze, w której powinny być podane: stopień/tytuł naukowy, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz adres e-mail. Zostanie to wykorzystane w pierwszym przypisie artykułu. Ponadto nadsyłany artykuł musi być opatrzony:
1. abstraktem do 1000 znaków; w sposób syntetyczny i klarowny wskazującym cele, metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej problematyki (w języku polskim i angielskim),
2. tytułem w języku angielskim,
3. wykazem wybranych przez Autora słów kluczowych (w języku polskim i angielskim),
4. wykazem wykorzystanej w tekście literatury.
Redakcja „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” informuje, iż w celu przeciwdziałania ghostwriting i guest authorship wprowadzono odpowiednie procedury związane z zaporą ghostwriting. Ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Ponadto Redakcja PPK będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Dlatego też Redakcja PPK wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Autor ponosi również odpowiedzialność za zgłoszoną publikację.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.
Artykuł, raport z badań czy komunikat powinien liczyć do 30 000 znaków, włączając abstrakty, tekst właściwy, tabele i wykresy oraz przypisy. Recenzja, glosa, opinia powinny zawierać do 15 000 znaków. Sprawozdanie, nota powinny zawierać do 10 000 znaków. Prosimy o zachowanie szerokiego marginesu i podwójnej interlinii, bez wstawiania śródtytułów.
Ponadto Autor artykułu powinien przedstawić słowa kluczowe do zgłaszanego tekstu.
Format przypisów bibliograficznych (op.cit.; ibidem):
• książka - M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1993.
• tekst w pracy zbiorowej - J.Ł. Grzelak, Dylematy społeczne, [w:] Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszek, Gdańsk 2004, s. 265.
• artykuł w czasopiśmie - T. Szlendak, Techno-dzieci końca ery industrialnej, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1, s. 128.
• Internet, jako źródło informacji, wygrywa z telewizją i prasą, www.internetstats.pl (27.02.2010).
• powtórzenie:
- J. Kowalski, op.cit., s. 12 (gdy ponownie powoływana jest tylko jedna publikacja danego autora).
- J. Kowalski, Zależności pomiędzy..., s. 23-34 (gdy ponownie powoływana jest jedna z kilku publikacji danego autora).
Informacja dla Autorów
ISSN 2082-1212
English version
Copyright © 2010 by Wydawnictwo Adam Marszałek ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Procedura recenzyjna

Każdy nadesłany tekst jest opiniowany przez Komitet Redakcyjny w terminie trzech tygodni od jego wpłynięcia do redakcji. Opinia zawiera wniosek o zakwalifikowaniu tekstu do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu ze względu na uchybienia formalne. Następnie każda praca (po usunięciu personaliów autora) jest opiniowana przez jednego z Redaktorów PPK. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, tekst zostaje przesłany do dwóch recenzentów zewnętrznych. W przypadku uzyskania recenzji negatywnej Redaktor Naczelny kieruje tekst do dodatkowego recenzenta zewnętrznego. W ciągu 3 miesięcy od nadesłania tekstu autor otrzymuje recenzje nadesłanego tekstu (po usunięciu personaliów recenzentów) oraz informację w sprawie dalszego postępowania publikacyjnego.
W przypadku tematycznego sprofilowania poszczególnych numerów PPK zakwalifikowany tekst zostaje opublikowany zgodnie z jego merytoryczną treścią.
Na stronie internetowej czasopisma dostępne są teksty w wersji pdf z kolejnych numerów czasopisma.
Wersją pierwotną jest wersja drukowana kwartalnika.

Adres poczty elektronicznej: ppk@marszalek.com.pl
Adres strony internetowej: www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego