Copyright 2013      design by www.marszalek.com.pl     All Rights Reserved     sklad@marszlek.com.pl
ORGANIZATORZY
Organizatorami III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego są:

Towarzystwo Azji i Pacyfiku
Główny organizator Kongresu. Założone w 1996 r. i reaktywowane w 2006 r. pod
kierownictwem dr. Adama Marszałka. Celem odrodzonego Towarzystwa jest
rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej rejonów Azji i Pacyfiku poprzez publikację
książek i roczników, a także organizację seminariów, konferencji i wystaw.

Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej
Imienia Profesora Czesława Mojsiewicza
Fundacja działa na rzecz wszelkiego rodzaju współpracy międzynarodowej, w tym
w szczególności kontaktów Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej z państwami
azjatyckimi, a także współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Wspiera
działanie na rzecz integracji oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, szczególnie rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej na zasadach wzajemności, partnerstwa, pokoju i tolerancji, pozwalające
tworzyć pozytywny wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej w wymiarze
międzynarodowym.

Centrum Badań Wschodnich
Centrum Badań Wschodnich jest niezależną organizacją naukowo-badawczą,
koncentrującą się na szeroko pojętej problematyce wschodniej. Przedmiotem
naszego bacznego zainteresowania pozostają wschodni sąsiedzi Polski, państwa
Azji Centralnej oraz, w nieco mniejszym stopniu, regiony określane jako Bliski i
Daleki Wschód.
Organem Centrum jest półrocznik „Nowa Polityka Wschodnia”, w którym
publikujemy teksty autorów niezależnie od ich proweniencji politycznej.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski od lat wspierał organizację Konferencji, między innymi
poprzez udostępnianie nowoczesnych i wygodnych sal konferencyjnych w głównej
siedzibie w samym centrum Torunia. Urząd konsekwentnie udziela wsparcia
finansowego temu przedsięwzięciu, dzięki czemu jest ono jedną z najtańszych dla
uczestnika Konferencji w Polsce.

Urząd Miasta Torunia
Urząd udostepnia eleganckie pomieszczenia w swojej zabytkowej siedzibie,
wspiera Kongres finansowo, a także uczestniczy częściowo w kosztach wydania
książek pokongresowych, dzięki czemu możemy znacznie zmniejszyć obciążenie
prelegentów. Dzięki pomocy Urzędu Miasta organizujemy dodatkowe atrakcje
kulturalne.


Katedra Sytemu Politycznego RP UMK

Macierzysta Katedra Kierownik Naukowej Konferencji dr hab. Joanny Marszałek-
Kawy był jednym z pierwszych współorganizatorów siedmiu Konferencji
poprzedzających Kongres. W jego murach odbywały się pierwsze sesje, stąd także
wywodzą się studenci-wolontariusze, bez których pomocy żadna z konferencji nie
mogłaby się odbyć. Również przy okazji Kongresu liczymy na ich zaangażowanie.


Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego to najstarszy i największy
ośrodek politologiczny w Polsce. Powołany do życia w 1967 roku początkowo
funkcjonował w ramach Wydziału Filozofii, by 36 lat temu stać się największym z
instytutów w ramach Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Joanna
Marszałek-Kawa
kierownik naukowy kongresu
kawadj@box43.pl
Kierownik Katedry Systemu Politycznego RP na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
                                   więcej

Zainteresowania naukowe
Parlamentaryzm europejski
Szeroko pojęta problematyka azjatycka
System polityczny RP
Systemy konstytucyjne państw świata
Nieuczciwa konkurencja
Samorząd terytorialny
Unia Europejska

Zainteresowania prywatne
Taniec, polityka, podróże,
kino europejskie, literatura
(w szczególności iberoamerykańska),
jazz, fado
English
III MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI
Sekretarz kongresu
karolina@marszalek.com.pl
mob. 506 662 366
Karolina Targus
Redaktor Wydawnictwa Adam Marszałek oraz asystentka prezesa ds. międzynarodowych, w szczególności odpowiedzialna za kontakty z chińskimi partnerami. Absolwentka brytyjskiego uniwersytetu (Buckinghamshire New University). Zainteresowania: literatura kryminalna i wojenna, teatr i sztuka współczesna, muzyka rockowa, awiacja i prawo lotnicze.
dr Marcin Kleinowski
sekretarz kongresu
Doktor nauk politycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzował się na podstawie rozprawy "Wyznaczniki siły państw w Radzie Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej". W 2012 roku został laureatem konkursu im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską, organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się na procesie integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania decyzji w Unii Europejskiej.
mgr Natalia Gburzyńska
sekretarz kongresu
natalia.gburzynska@op.pl
Doktorantka w zakresie nauk o polityce Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach filologia rosyjska (2013 r.) i stosunki międzynarodowe (2014 r.) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uczestniczka stażu językowego w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie. Lektor języka rosyjskiego w Szkole Języków Obcych Queen’s School oraz 3Way Dynamicznym Centrum Językowym.
Zainteresowania naukowe: pozycja Moskwy i Federacji Rosyjskiej we współczesnym świecie, dyplomacja, kampanie polityczne prowadzone w krajach Europy Wschodniej. Hobby: literatura rosyjska, kino współczesne, podróże, języki obce.
mgr Katarzyna Amrozy
sekretarz kongresu
katarzynaamrozy@wp.pl
Doktorantka w zakresie nauk
o polityce Wydziału Politologii
i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo społeczne, kultura policyjna, profilaktyka
i prewencja kryminalna.
Hobby: literatura, sztuki
i systemy walki - (aikido, judo oraz szeroko pojęta samoobrona), gotowanie wegetariańskich potraw.
mgr Natalia Gburzyńska
sekretarz kongresu
ds. Kontaktów z tureckimi
i tureckojęzycznymi
uniwersytami
ahmet83burak@gmail.com
Doktorant w zakresie nauk
o polityce Wydziału Politologii
i Studiów Międzynarodowych
na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu,
Pełnomocnik dziekana na
Wydziale Politologii i Studiów
Międzynarodowych UMK
d.s. kontaktów z tureckimi
i tureckojęzycznymi
uniwersytetami. Absolwent
Kubańskiego Państwowego
Uniwersytetu w Krasnodarze -
(Rosja) na Wydziale
Stosunków Międzynarodowych
w 2010 roku, ukończone
studia magisterskie na
Bałtyckim Uniwersytecie
Federalnym im. I. Kanta w
Kaliningradzie - (Rosja) na
Wydziale Ekonomii
i Zarządzania w 2012 roku.
Zainteresowania naukowe:
polityka zagraniczna Turcji
oraz Bliskiego Wschodu,
polityka zagraniczna Rosji,
regionu Kaukazu, Unii
Europejskiej, polityka
zagraniczna Polski, Bałkanów,
regionów Bałtyku, Europy
Wschodniej i Kaliningradu.
mgr Ahmet Burak
Doktorantka w zakresie nauk
o polityce Wydziału Politologii
i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka studiów magisterskich i licencjackich
z dziedziny dziennikarstwa
i komunikacji społecznej
o specjalizacji branding oraz Public Relations, posiadająca również tytuł licencjata
z politologii o specjalizacji marketing polityczny
i komunikacja medialna. Założycielka oraz przewodnicząca Koła Naukowego „Under Construction Public Relations” działającego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Uczestniczka czterech międzynarodowych projektów brandingowych w Petersburgu, Katanii, Budapeszcie oraz Timisoarze, realizowanych
w ramach programu wymiany Erasmus +. Od wielu lat zainteresowana dziedziną PR.
sekretarz kongresu
za
koscielna.a@gmail.com
mob. 535 867 886
mgr Agnieszka Zakościelna
Zmieniająca się rola Azji we współczesnym świecie