NAJNOWSZY NUMER
Copyright 2017 by Wydawnictwo Adam Marszałek, All Rights Reserved, sklad@marszalek.com.pl
AUTORZY
Prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres: szymon@marszalek.com.pl

Autor powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że tekst nie był wcześniej publikowany i że obecnie nie znajduje się w trakcie innego postępowania wydawniczego.
Oświadczenie:    word      pdf

Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy zatem o przysyłanie materiałów w wersji, która została uznana za ostateczną. Artykuły nie powinny przekraczać 25 stron znormalizowanego maszynopisu (45 000 znaków w tekście komputerowym). Jedynie w sytuacjach wyjątkowych akceptowane są teksty większe. Po wstępnej ocenie przez Redakcję, wszystkie artykuły są poddawane recenzji zewnętrznej. Publikowane będą teksty, które uzyskały pozytywną opinię recenzenta, zazwyczaj po naniesieniu przez Autora zmian i uzupełnień sugerowanych przez recenzenta i Redakcję. Po zakwalifikowaniu do druku teksty opracowywane są merytorycznie, stylistycznie i technicznie przez Redakcję, a istotniejsze zmiany są uzgadniane z Autorami.

Wskazówki edytorskie:    word       pdf 
    
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.

Wersją pierwotną czasopisma jest jego wersja drukowana.


Recenzenci w latach 2015-2017


prof. dr hab. Stanisław Juszczyk (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. dr doc Harald Nilsen (Nesna University College)
prof. dr hab. Jacek Sobczak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
dr Tomasz  Huk (Uniwersytet Śląski)


Formularz recenzyjny:    word       pdf  
Wydawnitwo Adam Marszałek
Adres redakcji:
ul. Lubicka 44,
87-100 Toruń, tel. 56  664 22 36
Sekretarz: Szymon Gumienik 
Redaktor: Lidia Pokrzycka