WSPÓŁPRACA
Informacja dla autorów

Teksty prosimy przesyłać drogą mailową lub w wersji papierowej i elektronicznej nagrane na nośniku CD
(DVD). Dodatkowo prosimy o dołączenie zgody na wydanie artykułu lub recenzji, a także oświadczenie, że
nadesłana praca nie była dotąd ogłoszona drukiem lub w formie publikacji internetowej oraz nie została
złożona w innej redakcji. Prosimy także o oświadczenie stwierdzające, że to pań­stwo jesteście autorami
danej pracy.
Teksty należy składać maksymalnie do końca lutego (numer pierwszy), końca maja (numer drugi), końca
sierpnia (numer trzeci) i końca listopada (numer czwarty) danego roku.
Po zebraniu nadesłanych tekstów redakcja dokona wstępnej recenzji, kwa­lifikując je do publikacji.
Następnie trafią one z zachowaniem anonimowości do recenzentów wydawniczych (model dwustronnie
ślepej recenzji double-blind review - tożsamość recenzentów nie jest znana autorom, a tożsamość autorów
nie jest znana recenzentom). W razie jakichkolwiek wątpliwości prace będą odsyłane autorom z sugestią
ewentualnej korekty. Zaakceptowane teksty zosta­ną przekazane do opracowania redakcyjnego, a po
akceptacji autorskiej nastąpi publikacja tomu.

Maszynopis artykułu, recenzji, sprawozdania powinien zawierać następujące informacje oraz
spełniać następujące wymagania:

Dane adresowe autora (autorów)
- imię i nazwisko
- tytuł lub stopień naukowy
- afiliacja
- adres do korespondencji
- telefon kontaktowy lub adres e-mail.

Załączniki
- oświadczenie autora/autorów
- procedura recenzowania stosowana w czasopiśmie
- zasady przeciwdziałania praktykom ghostwriting i innym
- formularz recenzji wewnętrznej.

Kolejność poszczególnych części maszynopisu
1. Imię i nazwisko, miasto afiliacji w nawiasie
    Np. Jan Kowalski (Warszawa)
2. Tytuł
3. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-5)
    Np. Słowa kluczowe: historia, Polska, kultura
          Keywords: history, Poland, culture
4. Abstrakt w języku angielskim (maks. 250 znaków ze spacjami)
5. Tekst (powinien mieć wyodrębniony wstęp, poszczególne części i zakończenie)
6. Streszczenie w języku angielskim (maks. 900 znaków ze spacjami)
7. Tytuł, imię, nazwisko, pełna afiliacja, adres do kontaktu i telefon kontakto­wy lub adres e-mail (np. dr
Marcin Danielewski, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, ulica Umultowska 89d, 61-614 Poznań, m_danielewski@tlen.pl)
8. Bibliografię załącznikową.

Strona techniczna tekstu
- tekst przygotowany w MS Word
- format A4, marginesy 2,5 cm (górny, dolny, prawy i lewy)
- czcionka tekstu głównego: Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5
- czcionka przypisów: Times New Roman, wielkość 10, interlinia 1,15
- maksymalna liczba znaków (ze spacjami): 45 000 (artykuł, artykuł recenzyjny) lub 12 000 (recenzja,
sprawozdanie, polemika)
- ilustracje przygotowane do formatu B5 oraz ich wykaz (ilustracje po uzgodnieniu z redakcją)
- ilustracje, tabele i diagramy muszą być dwujęzyczne (język tekstu i język angielski).

Uwagi dotyczące opracowywania przypisów i tekstu
- Zapis archiwaliów według następującego wzoru: List A. Gołuchowskiego do A. Potockiego z 14 VIII 18 z 7 I
1867 r., Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AGAD), Archiwum Potockich z Łańcuta, rkps nr 2279, k. 39-
42
- Zapis opracowań źródłowych według następującego wzoru: Dokumenty kujawskie i mazowieckie
przeważnie z XIII wieku (dalej DKiM), wyd. B. Ulanowski, Kraków 1887, nr 1
- Zapis artykułów opublikowanych w czasopismach według następującego wzoru: Z. Fiala, K počátkům listin
v Čechách, Sborník historický 1 (1953), s. 27-45; T. Lalik, Włość kanoników staroboleslawskich w pierwszej
połowie XI wieku. Ze studiów nad organizacją domeny książęcej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 19
(1971), nr 2, s. 399-429
- Zapis artykułów z gazet według następującego wzoru: W. L. Jaworski, Ideologia chłopska, Czas, 6 IV
1888, nr 120, s. 1
- Zapis artykułów zamieszczonych w pracach zbiorowych według następującego wzoru: M. Bláhová,
Dĕjepisectví v českých zemích přemyslovského období, [w:] Przemyślidzi i Piastowie - twórcy i gospodarze
średniowiecznych monarchii. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 5-7 maja 2004, red. J. Dobosz,
Poznań 2006, s. 107-139, tu, s. 116-117
- Zapis bibliograficzny druków zwartych (książek), gdy praca posiada 1-3 autorów, według następującego
wzoru: A. Pleszczyński, Przestrzeń i polityka. Studium rezydencji władcy wcześniejszego średniowiecza,
Lublin 2000, s. 29 n.
- Zapis haseł i artykułów w słownikach i encyklopediach według następującego wzoru: G. Kreuzer, Udalrich,
[w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VIII. München - Zürich 2000, k. 1173-1174
- Zapis publikacji internetowej według następującego wzoru: M. Danielewski, O Bolesławie Chrobrym,
https://grzybowskiezimowiska.wordpress.com/artykuly [dostęp z dnia 10.01.2015]
- Przy ponownym cytowaniu tego samego dzieła prosimy podawać maksymalnie trzy pierwsze wyrazy
tytułu
- Cytując dzieło z poprzedniego przypisu, należy użyć: Tamże. Gdy bezpośrednio po dziele danego autora
cytowane jest kolejny jego tekst, zamiast nazwiska autora należy zapisać: tenże, taż, ci sami
-  Przy wersji anglojęzycznej artykułu stosujemy do przypisów schemat zapisu jak wyżej, ale zamiast: „s.”
(strona) „p”, zamiast „[w:]” „[in:]”, zamiast „red.” „ed.”, zamiast „tamże” „ibidem”, zamiast „tenże” „idem”,
zamiast „taż” „eadem”, zamiast „ci sami” „eidem”
- Cytaty łacińskie oraz inne języki archaiczne zapisujemy kursywą (bez cudzysłowu), cytaty w językach
współczesnych zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie
- Formę zapisu źródeł archiwalnych i edycji źródłowych przygotowywać będą redaktorzy naukowi tomu
- W tekście i przypisach należy stosować ogólnie przyjęte skróty: r. - rok, roku; w. - wiek, wieku; także: np.,
itd., itp., m.in.
- Daty w tekście i przypisach w pełnym brzmieniu należy zapisać cyfrowo, z zastosowaniem cyfr rzymskich
dla miesięcy, np. „15 VII 1410 r.” Słownej nazwy miesięcy należy używać w przypadku, gdy nie jest podana
data roczna, np. 6 sierpnia. Nie należy używać cyfr dla określeń typu: „lata trzydzieste”, „pierwsza połowa XI
w.”, podobnie w przypadku numeracji wojen lokalnych i światowych („druga wojna światowa”). Określenia
takie jak „szesnastowieczny” należy zapisywać w pełnym brzmieniu.


Teksty, które nie będą spełniać powyższych wymagań, a zostaną zgłoszone do redakcji czasopisma, nie
zostaną rozpatrzone pod kątem ewentualnej publikacji. Przyczyną odmowy publikacji mogą być również
teksty, co do których istnieje poważna obawa, że są przypadkami nierzetelności naukowej. Selekcja
tekstów jest dokonywana już na etapie prac redakcji, a następnie oceny recenzentów. Na każdym z tych
etapów oceniany jest także poziom merytoryczny zgłaszanych artykułów, a słabe pod tym względem
artykuły nie są publikowane na łamach czasopisma.Adres redakcji:
Historia Slavorum Occidentis
Józef Dobosz, Marzena Matla, Magdalena Biniaś-Szkopek
Instytut Historii UAM (Zakład Historii Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej)
Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
tel. 61 829 1519

e-mail: ius.ducale@gmail.com, mmatlam@poczta.onet.pl lub biszkopt@amu.edu.pl
ISSN: 2084-1213
Copyright © 2012 by Wydawnictwo Adam Marszalek · All Rights reserved · E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
oświadczenie
recenzowanie
ghostwriting
recenzja wewnętrzna