CENTRUM
BADAŃ
WSCHODNICH
 
WAM
NPW
MISJA CENTRUM BADAŃ WSCHODNICH

 
 

KONFERENCJE

Szanowni Państwo!Dylematy współczesnej Azji

Dylematy współczesnej Azji
Formularz zgłoszeniowy<<< DO POBRANIA
Designed by sklad@marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek • All rights reserved
Centrum Badań Wschodnich jest niezależną organizacją naukowo-badawczą, koncentrującą się na szeroko pojętej problematyce wschodniej. Przedmiotem naszego bacznego zainteresowania pozostają wschodni sąsiedzi Polski, państwa Azji Centralnej oraz, w nieco mniejszym stopniu, regiony określane jako Bliski i Daleki Wschód.
Organem Centrum jest półrocznik „Nowa Polityka Wschodnia”, w którym publikujemy teksty autorów niezależnie od ich proweniencji politycznej. Redakcja dąży do maksymalnego umiędzynarodowienia pisma poprzez zaproszenie do redakcji i zespołu recenzyjnego naukowców z możliwie wielu krajów.
Szanowni Państwo!

Centrum Badań Wschodnich
i Katedra Systemu Politycznego RP WPiSM
we współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek

zaprasza na konferencję naukową
pt. Ustrój terytorialny państwa
a decentralizacja systemu władzy publicznej

(14 maja 2012 r.)

Przedmiot debaty - idea przewodnia
Nowoczesny demokratyczny system władzy publicznej stanowi zdecentralizowany układ organów i instytucji sterowania życiem zbiorowym.
Efektywność systemu władzy publicznej wymaga stworzenia odpowiedniego „ustroju terytorialnego” państwa. Art. 15 ust. 1 Konstytucji RP brzmi: „Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej”.
W dniu 2 kwietnia br. mija 15. rocznica uchwalenia Konstytucji RP.

Cel poznawczy konferencji
Weryfikacja hipotezy - obecny „ustrój terytorialny”, z jego licznymi podziałami (zasadniczym, specjalnym, pomocniczym), nie odpowiada w pełni potrzebom i wyzwaniom rozwoju cywilizacyjno-kulturowego kraju i społeczeństwa. Istniejący ustrój terytorialny nie stanowi optymalnej konstrukcji przestrzennej i strukturalnej ocenianej pod kątem realizacji powołanego wyżej konstytucyjnego imperatywu.
Zaproszeni referenci, uwzględniając teoretyczne, modelowe, polityczne i prawne założenia poszczególnych rodzajów podziału terytorialnego państwa, poszukiwać będą odpowiedzi na pytanie, czy ustanowiony w końcu ubiegłego stulecia ustrój terytorialny RP właściwie służy wdrażaniu idei decentralizacji, systemu władzy publicznej?
Przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych przedstawią informacje i analizy dotyczące tej problematyki w ich krajach.

Cel diagnostyczno-ekspertyzowy

Opis i analiza stanu obecnie istniejącego ustroju terytorialnego RP oraz próba sformułowania diagnozy poziomu jego funkcjonalności z punktu widzenia założeń, zasad i warunków decentralizacji systemu władzy publicznej.
Sformułowanie ewentualnych propozycji zmian modelu organizacyjnego ustroju terytorialnego RP.

Cel dydaktyczny i popularyzatorski

Przygotowanie i publikacja opracowania poświęconego tej problematyce.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł

Opłata za uczestnictwo w konferencji winna być uiszczana przelewem bankowym na konto:

Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej
imienia Profesora Czesława Mojsiewicza
Kredyt Bank o. Toruń
48 1500 1751 1217 5005 0496 0000

z dopiskiem: konferencja/ oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji
Zgłoszenie można nadsyłać do 10 kwietnia 2012 roku.


Formularz zgłoszeniowy<<<
DO POBRANIA

Zgłoszenia proszę kierować do:

Dr hab. Alfred Lutrzykowski, prof. UMK /kierownik naukowy konferencji/ Alfred.Lutrzykowski@umk.pl
Dr Mariusz Popławski /sekretarz konferencji/ mariuszpoplawski@onet.eu
Mgr Robert Gawłowski /sekretarz konferencji/ robertgawlowski@op.pl
Mgr Judyta Węgłowska
/sekretarz konferencji/ judyta@marszalek.com.pl

Udział w konferencji zapowiedzieli wybitni polscy i zagraniczni uczeni m.in.:
Prof. dr hab. Hubert Izdebski, Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Prof. dr hab. Ludwik Habuda, Prof. dr hab. Ralph Schattkowsky, Prof. dr Olga W. Artemowa, Marek Zjawiony (University of East Anglia w Norwich, Wielka Brytania)
MISJA CENTRUM BADAŃ WSCHODNICH
KONFERENCJE
Dylematy współczesnej Azji
Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Katedra Systemu Politycznego RP WPiSM UMK, Centrum Badań Wschodnich, Oddział Toruński Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej serdecznie zapraszają na VI Międzynarodową Konferencję Naukową DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ AZJI,  która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2012 r. w Toruniu.
Ustrój terytorialny państwa adecentralizacja sytemu władzy publicznej
KONGRES AZJATYCKI
Po siedmiu latach sukcesów Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej
współczesnej Azji z dumą zapraszamy na I Kongres Azjatycki, który odbędzie się w
Toruniu, w dniach 15-16 maja 2014 r.
Tak samo jak w poprzednich latach głównym punktem programu będzie
interdyscyplinarna konferencja naukowa. Listę sugerowanych zagadnień, zgłoszonych
do tej pory tematów oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie
internetowej Kongresu.
W roku 2014 po raz pierwszy zapraszamy do Torunia nie tylko uczonych, ale również
biznesmenów:
- przedstawicieli polskich firm prowadzących interesy w krajach azjatyckich,
- europejskich przedstawicieli firm azjatyckich,
- inwestorów zainteresowanych współpracą z rynkami wschodnimi.
Zachęcamy do rejestracji!
Organizatorzy:

Towarzystwo Azji i Pacyfiku
Fundacja Wspierania Współpracy
Międzynarodowej Imienia
Profesora Czesława Mojsiewicza
Centrum Badań Wschodnich
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK
II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA W PROJEKTACH POLITYCZNYCH”
Administracja publiczna, tak samorządowa, jak i rządowa, zakres jej kompetencji, a także profesjonalizm urzędników stanowią problem bardzo często poruszany w sferze publicznej. Po przełomie 1989 roku pojawiły się różnorodne koncepcje rozstrzygnięcia dylematów związanych ze skutecznym i profesjonalnym działaniem administracji publicznej. Wyrażane one były zarówno w wypowiedziach polityków, działaczy społecznych, ale także w projektach programowych partii politycznych, jak i faktycznie podejmowanych decyzjach dotyczących problemu.
Administracja publiczna to nie tylko machina biurokratyczna, ale przede wszystkim rozwiązania prawne, instytucjonalne, które pozwalają obywatelom na życie w „przyjaznym państwie”. Administracja publiczna to także element metapolityki, czyli rozwiązań wynikających z politycznych reguł gry czy dobrych obyczajów, rządzących nie tylko sferą polityki, ale także przestrzenią publiczną.
Wskazane powyżej problemy skłoniły nas, aby kolejny raz spojrzeć na administrację publiczną i dylematy z nią związane z różnych perspektyw poznawczych: politologicznej, socjologicznej, historycznej czy normatywno-prawnej. Dlatego zachęcamy Państwa do uczestnictwa w kolejnej, drugiej edycji naszej konferencji podejmującej problem administracji publicznej. Tym razem jednak proponujemy temat Administracja publiczna w projektach politycznych. Jednocześnie nie chcąc ograniczać perspektywy poznawczej, nie proponujemy Państwu szczegółowych obszarów badania problemu, a jedynie zachęcamy do uruchomienia wyobraźni naukowej i wskazania w różnych obszarach, jak zarysowuje się horyzont badawczy.
Miejscem konferencji jest pałac w Ostromecku koło Bydgoszczy.
Szanowni Państwo!