THEMIS POLSKA NOVA
Designed by marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
„Themis Polska Nova” to przedsięwzięcie wydawnicze Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Redakcja postrzega je jako czasopismo prawnicze dostępne dla wszystkich autorów i obejmujące swoim zasięgiem rzeczowym cały system prawny. Chcielibyśmy publikować artykuły poświęcone zagadnieniom stanowiącym wspólną problematykę badawczą zespołu naszego wydziału, a więc prawu medycznemu, ochronie zabytków, prawu własności intelektualnej, ale chcemy również zachować szerokie spektrum analiz prawniczych.
Redakcja i Wydawca deklarują poszanowanie wolności prezentowanych poglądów i zapewnienie swobody polemiki z tezami opublikowanych na jej łamach artykułów. Deklarujemy także otwartość na nowe prawnicze trendy i wyzwania.
Chcielibyśmy być postrzegani jako czasopismo nie stosujące wewnętrznej cenzury, prezentujące zróżnicowane poglądy i otwierające łamy zarówno dla mistrzów prawniczego rzemiosła jak dla prawniczej młodzieży. Oznacza to, że powitamy z radością również zupełnie młodych autorów.
Tytuł nawiązuje do najlepszych tradycji polskich czasopism prawniczych, co jest zobowiązaniem do zachowania kojarzonego z nim poziomu.
W piśmie znajdzie się także dział recenzji, który - mamy nadzieję - stanie się forum prezentacji najnowszej literatury prawniczej oraz polem dyskusji nad przedstawianymi, w coraz liczniejszych monografiach prawniczych, tezami.
W dziale sprawozdania zamieszczać będziemy informacje o przebiegu konferencji, sympozjów i wszelkich prawniczych spotkań naukowych. Zachęcając do publikacji artykułów i recenzji na łamach naszego pisma mamy nadzieję, że prezentowane w nim teksty okażą się przydatne także dla praktyki.
Przedstawiane do publikacji artykuły będą recenzowane. Towarzyszyć im winno także streszczenie w języku angielskim. Dla ułatwienia pracy redakcji prosimy przyszłych autorów, aby starali się swoje teksty oddać w kształcie odpowiadającym wymogom przedstawionym przez redakcję na końcu prezentowanego numeru.
Mamy nadzieję, że Czytelnicy przyjmą nowy tytuł z przychylnością i zaszczycą nas swoją uwagą oraz zechcą zabrać głos na tych łamach. Ufamy, że teksty zamieszczane w „Themis Polska Nova” będą istotne dla debaty o państwie i prawie.
Witamy na stronie czasopisma
LINKI
Wydawca
Wydawnictwo
Adam Marszałek

ul. Lubicka 44
87-100 Toruń
info@marszalek.com.pl

www.marszalek.com.pl
Prof. dr hab. Teresa Gardocka
Dziekan Wydziału Prawa
Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
w Warszawie
Prof. dr hab. Jacek Sobczak
Redaktor Naczelny „Themis Polska Nova”
Prodziekan Wydziału Prawa Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie