Przegląd Prawa Konstytucyjnego
Przegląd Prawa Konstytucyjnego
Designed by marszalek.com.pl
Copyright © 2010 by Wydawnictwo Adam Marszałek ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce pierwszy numer kwartalnika „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”. Chcielibyśmy, aby w przyszłości zasłużył na miano periodyku stanowiącego forum wymiany poglądów naukowców zajmujących się badaniami z dziedziny prawa konstytucyjnego oraz systemów politycznych. Wzrost zainteresowania zagadnieniami nauk o państwie i prawa publicznego, rosnąca liczba publikacji z tego zakresu, a także rozwój metod komunikacji powodują, że celowe wydało się nam utworzenie czasopisma, które byłoby poświęcone właśnie prawu konstytucyjnemu. Mamy nadzieję, że czytelnicy przyjmą nowy tytuł z przychylnością i że zaszczycą nas swoją uwagą oraz zechcą zabrać na tych łamach głos. Wyrażamy nadzieję, że z czasem „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” zasłuży na miano głosu w debacie o państwie, prawie publicznym i systemach politycznych. Pragnąc poszerzyć krąg czytelników i autorów o obcokrajowców przyjęliśmy formułę dwujęzyczną, polsko-angielską. „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” będzie publikował materiały w obu tych językach.
Przedsięwzięcie to udało się zrealizować dzięki przychylności Wydawnictwa Adam Marszałek oraz wsparciu Fundacji Promocji Prawa Europejskiego, którym pragniemy złożyć w tym miejscu podziękowania.
Zapraszamy do współpracy, licząc na Państwa życzliwe zainteresowanie.

Komitet redakcyjny


Warunkiem powodzenia każdego czasopisma naukowego jest - oprócz strony materialnej - istnienie niezaspokojonych, ale przede wszystkim odczuwanych potrzeb ponadlokalnego dyskursu naukowego w ramach określonej dziedziny nauki. W tym wypadku chodzi o dyscyplinę badawczą i dydaktyczną nauczaną na studiach prawniczych i administracyjnych pod nazwą Prawo konstytucyjne, choć programowe nazewnictwo jest  w tym wypadku bogatsze, a więc Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, System organów państwowych itp.
Istnienia takich potrzeb dowodzi pojawienie się sporej liczby nowych, różnego rodzaju periodyków naukowych wydawanych przez poszczególne Uczelnie - zarówno publiczne, jak i prywatne. Szczególną zaletą „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” jest, w tym wypadku, jego ogólnopolski charakter, zarówno gdy chodzi o zasięg dystrybucji jak i dobór autorów poszczególnych opracowań.
Można wyrazić nadzieję, że Redakcja zadba o chociażby ograniczony udział przedstawicieli prawa konstytucyjnego i nauk ustrojowych państw obcych. To mogłoby podnieść rangę czasopisma.
Rękojmię powodzenia i rekomendację jakości przedsięwzięcia dają w tym wypadku zarówno ceniony ogólnopolski Wydawca, jak i zespół redakcyjny, kierowany przez prof. zw. dr. hab. Wiesława Skrzydłę, byłego wieloletniego Redaktora Naczelnego dwumiesięcznika „Przegląd Sejmowy”.
U narodzin czasopisma można jedynie wyrazić przekonanie, że „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” stanie się trwałym dorobkiem polskiej nauki prawa konstytucyjnego, mówiąc nieco szerzej, wniesie istotny wkład do polskiej kultury prawnej. Życzę tego Wydawcy, inicjatorom i pierwszej Redakcji „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”.

Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zwierzchowski
Witamy na stronie kwartalnika
ISSN 2082-1212
English version
Aktualizowano: 18 lipca 2017 r.
Licznik odwiedzin: 221484