Designed by sklad@marszalek.com.pl
W roku 1996 prof. zw. dr hab. Andrzej Wierciński, ówczesny Kierownik Zakładu Antropologii Historycznej UW oraz Kierownik Katedry Antropologii Ogólnej WSP
w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), założył periodyk (rocznik), którego celem było drukowanie owoców prac Jego Multidyscyplinarnego Zespołu do Badań nad Osobliwością Natury Gatunkowej Człowieka. Prace te przede wszystkim pochodziły z organizowanych przez Niego interdyscyplinarnych konferencji, sympozjów i seminariów, a ich autorzy reprezentowali najszerszy z możliwych wachlarz dziedzin wiedzy. (Piszący te słowa był członkiem tego Zespołu oraz pełnił funkcję sekretarza redakcji niniejszego pisma).
Profesor Andrzej Wierciński zmarł 8 grudnia 2003 roku. Cześć Jego Pamięci.

Do tego czasu ukazało się osiem tomów „The Peculiarity of Man”:
1)Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożeń cywilizacyjnych oraz możliwości rozwoju inżynierii genetycznej, część I (1996);
2)Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożeń cywilizacyjnych oraz możliwości rozwoju inżynierii genetycznej, część II (1998);
3)Cywilizacja współczesna. Trendy pozytywne i negatywne (1998);
4)„Być sobą” w warunkach współczesnej cywilizacji (1999);
5)Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo pierwsze: Dobro i Zło (2000);
6)Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo drugie: Prawda i Fałsz (2001);
7)Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo trzecie: Piękno i
Brzydota et variae
(2002);
8)Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo czwarte: Porządek
i Bezład et variae
(2003).

Idea konferencji i pisma była po śmierci Profesora Wiercińskiego kontynuowana, dlatego mogły ukazać się dwa następne tomy:
9)O Naturze Czasu (2004);
10) „Progres-regres-stagnacja” w naukach społecznych i humanistyce (2005/2006).

Jeśli o merytorycznym poziomie tego czasopisma mogli wypowiedzieć się tylko czytelnicy, tak sposób jego dystrybucji można było nazwać zdecydowanie mało efektywnym („chałupniczym”). Zaopatrywane w nie były wszystkie ważne biblioteki
i czytelnie w Polsce oraz inne instytucje (w tym i zagraniczne), które się do nas zwróciły z prośbą o ich przesłanie. Niestety z tej dystrybucji wyłączony był rynek księgarski,
a przez to tomy te nie mogły być dostępne dla zwykłego czytelnika. Jako że - moim zdaniem - poruszane problemy wydawały się ważne, bardzo zależało nam, by to zmienić.
Udało się to dzięki nawiązanej w 2006 roku współpracy z renomowanym Wydawnictwem Adam Marszałek, które zaryzykowało (za co dziękuję Panu Prezesowi dr. Adamowi Marszałkowi), nie mając pewności, czy na naszą ideę będzie zapotrzebowanie... Nastąpiła jednak zmiana formuły pisma, od tej pory „The Peculiarity of Man” zaistniało jako seria wydawnicza. I tak owocem naszej współpracy były cztery tomy:
1)Poprawność polityczna - równość czy wolność (2007);
2)Jedność i różnorodność - wyzwanie globalizacji (2008);
3)Europa homogeniczna czy komplementarna - recepta na zjednoczenie (2009);
4)Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja - ideologia - moralność (2010).
Po pięciu latach twórczej współpracy postanowiliśmy ją jeszcze bardziej zacieśnić. Wróciliśmy do koncepcji periodyku (zachowując ciągłość numeracji), z tym że od tej pory „The Peculiarity of Man” stało się czasopismem wydawanym dwa razy do roku.

Ryszard StefańskiPECULIARITY
of Man
hisToRia
nowyNUMer
The
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek   •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
SENs
nasza MIsja
redAKcja
dlaCZego?
po Co?
hisToRia
arChiwUm
KonTakt
dla aUTorów
Za sprawą Wydawnictwa Adam Marszałek oraz Wydawnictwa Naukowego GRADO mamy zaszczyt oddać do rąk Czytelników  kolejny numer czasopisma „The Pecularity
of Man”. Tym razem jest to numer poświęcony fundamentalnym
kategoriom ludzkiego poznania.