Designed by sklad@marszalek.com.pl
Każdy tekst nadesłany do Redakcji powinien być zgodny z aktualnymi wymaganiami technicznymi. Preferowaną formą dostarczenia artykułu do Redakcji jest poczta elektroniczna. Materiały do druku należy przysyłać drogą elektroniczną na skrzynkę
e-mailową Redakcji. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu
(tj. 30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, w sumie 1800 znaków na stronie; czcionka 12 pkt z odstępem 1,5 wierszowym) napisanego w dowolnym popularnym edytorze tekstu i zapisanego w jednym z następujących formatów: .rtf, .doc, .docx.
W tekście nie należy stosować żadnego formatowania i wyróżnień graficznych.
Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów.
Cudzysłów należy stosować również do tytułów czasopism.
Kursywą należy wyróżniać tytuły książek i artykułów oraz wyrażenia obcojęzyczne.
Przypisy należy umieszczać na dole strony. Należy je numerować kolejno jednym ciągiem.
Zasady sporządzania przypisów:
- zamieszczane w przypisach prace należy podawać w pełnym zapisie bibliograficznym: pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł dzieła, przecinek, miejsce wydania i rok wydania, przecinek, numer strony,
do którego przypis odsyła, kropka;

- nie należy podawać wydawnictw;
- w przypadku czasopism należy podać autora artykułu, tytuł, rok, kolejny numer
i stronę(-y);
- z internetu: autor, tytuł (jeśli nie ma to należy nadać), dokładny adres ze ścieżki, odczyt z dn. dd.mm.rrrr;
- w przypadku prac zbiorowych: tytuł, redaktor, miejsce wydania i rok wydania, numery stron.
Należy stosować powszechnie przyjęte łacińskie skróty: op.cit. (pisane łącznie), ibidem, idem, itp. - nie stosując kursywy.
Objętość artykułów powinna zwierać się w przedziale od 10 do 14 stron znormalizowanego komputeropisu (wraz z przypisami).
Recenzje, polemiki i sprawozdania nie powinny przekraczać 4 stron znormalizowanego komputeropisu.
W przypadku recenzji należy podać imię, nazwisko, tytuł, wydawnictwo, miejsce
i rok wydania oraz całkowitą liczbę stron recenzowanej pozycji.
Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy zatem
o przesyłanie materiału w postaci, którą uznał za ostateczną.
Autor proszony jest ponadto o podanie:
- pełnego imienia i nazwiska;
- stopnia i tytułu naukowego;
- nazwy i adresu instytucji naukowej, w której jest zatrudniony;
- dokładnego adresu zamieszkania, e-mailu, numeru telefonu, faxu;
- krótkiej informacji biograficznej w języku polskim (ok. 150-200 znaków);
- abstraktu w języku angielskim (maksymalnie 900 znaków).

Uwaga!
Teksty, które nie będą odpowiadały wymienionym warunkom nie będą drukowane. Materiałów niezamówionych Redakcja nie odsyła. Warunkiem otrzymania egzemplarza autorskiego jest podanie w zgłoszeniu aktualnego adresu korespondencyjnego. Redakcja zastrzega sobie prawo przeredagowywania tekstów niespełniających powyższych wymagań oraz poprawiania w toku korekty oczywistych błędów i pomyłek (zwłaszcza językowych).
Autorzy w terminie do 4 tygodni od wpłynięcia tekstu są informowani
o zakwalifikowaniu go do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu ze względu
na uchybienia formalne. Następnie każda praca (po usunięciu personaliów autora) jest opiniowana przez jednego z Redaktorów „The Peculiarity of Man”. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, tekst zostaje przesłany do dwóch recenzentów zewnętrznych.
W przypadku uzyskania recenzji negatywnej Redaktor Naczelny kieruje tekst do dodatkowego recenzenta zewnętrznego. W ciągu 3 miesięcy autor otrzymuje recenzje nadesłanego tekstu (po usunięciu personaliów recenzentów) oraz informację w sprawie dalszego postępowania publikacyjnego.

Redakcja „The Peculiarity of Man” informuje, iż w celu przeciwdziałania ghostwriting
i guest authorship wprowadzono odpowiednie procedury związane z zaporą ghostwriting. Ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład
w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów
lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas,
gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Ponadto Redakcja „The Peculiarity of Man” będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących nauce.
Dlatego też Redakcja „The Peculiarity of Man” wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Autor ponosi również odpowiedzialność za zgłoszoną publikację.

Wersją pierwotną jest wersja drukowana.

O wysokim poziomie merytorycznym pisma świadczy m.in. decyzja
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rezultacie za publikację
w półroczniku Autorzy otrzymują 4 punkty.


Recenzenci w 2015 roku:

Arkadiusz Adamczyk
Ryszard Czarny
Aleksandr Głotow
Oxana Labashchuk
Wojciech Saletra
Artur Życki
dlaCZego?
po Co?
PECULIARITY
of Man
dla aUTorów
nowyNUMer
nasza MIsja
hisToRia
arChiwUm
The
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek   •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
redAKcja
KonTakt
SENs
dla aUTorów
Za sprawą Wydawnictwa Adam Marszałek oraz Wydawnictwa Naukowego GRADO mamy zaszczyt oddać do rąk Czytelników  kolejny numer czasopisma „The Pecularity
of Man”. Tym razem jest to numer poświęcony fundamentalnym
kategoriom ludzkiego poznania.