NAJNOWSZY NUMER
Prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji wyłącznie drogą
elektroniczną na adres: npw@marszalek.com.pl
Autor powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności
pracy oraz o tym, że tekst nie był wcześniej publikowany i że obecnie
nie znajduje się w trakcie innego postępowania wydawniczego
[wzór oświadczenia do pobrania].
Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji,
prosimy zatem o przysyłanie materiałów w wersji, która została
uznana za ostateczną.


1. OGÓLNE INFORMACJE EDYTORSKIE:

Język publikacji: polski, angielski, rosyjski (lub inny kongresowy:
francuski, hiszpański, niemiecki, włoski)
Objętość tekstu: 20 000-40 000 znaków ze spacjami
(wraz z bibliografią) dla artykułu, do 20 000 znaków ze spacjami
dla sprawozdania/recenzji
Format pliku: doc; docx
Format tekstu: A4; Marginesy: 2,5 cm
Czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki:
tekst główny - 12, przypisy dolne - 10
Interlinia: tekst główny - 1,5 wiersza, przypisy - 1,0
Rozmieszczenie tekstu: wyjustowany
Rodzaj przypisów:
• bibliograficzne - tylko harwardzkie (śródtekstowe)
• merytoryczne - dolne, numerowane cyframi arabskimi
Śródtytuły: nienumerowane
Wyróżnienie cytatów: cudzysłów
Wyróżnienie kluczowych słów/terminów/definicji
(fakultatywnie): pogrubienie

2. BUDOWA BIBLIOGRAFII I PRZYPISÓW:

a. informacje ogólne:

• bibliografię i przypisy należy przygotować według standardów
APA (American Psychological Association),
• skróty: red. (redakcja), tłum. (tłumaczenie), oprac.
(opracowanie), t. (tom), tab. (tabela), rys. (rysunek),
fot. (fotografia),
• jeśli w publikacji nie podano miejsca lub roku wydania, należy
zaznaczyć to następującymi skrótami: b.d. (bez daty), b.m.w.
(bez miejsca wydania).

b. wzory pozycji bibliograficznych:

książka: Nazwisko, X., Nazwisko, X. Y. (rok). Tytuł książki.
Miejsce wydania: Wydawnictwo.
np. Polak, R. (2001). Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa
Konecznego. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji
Narodowej.

praca zbiorowa: Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki.
Miejsce wydania: Wydawnictwo.
np. Szafraniec K. (red.). (2011). Młodzież jako problem
i jako wyzwanie ponowoczesności. Toruń:
Wydawnictwo Adam Marszałek.
lub Šołta, J. i in. (red.). (1975). Stawizny Serbow. Cyłkowne
předstajenje (т. 1-3). Budziszyn: Domowina.

artykuł w pracy zbiorowej: Nazwisko, X. (rok). Tytuł
rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki
(strona początku-strona końca). Miejsce wydania:
Wydawnictwo.
np. Purat, A. (2014). Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne
polityki bezpieczeństwa Pakistanu na początku XXI wieku.
W: J. Marszałek-Kawa (red.). Azjatyckie strategie
bezpieczeństwa u progu XXI wieku (119-149). Toruń:
Wydawnictwo Adam Marszałek.

artykuł w czasopiśmie: Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y.,
Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma,
nr rocznika(nr zeszytu), strona początku-strona końca.
np. Kowalski M. (2005). Białorusini w Polsce według spisu
2002. Czasopis, 5(2), 43-44.

artykuł w gazecie: Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y.,
Nazwisko3, Z. (rok, dd miesiąc). Tytuł artykułu. Tytuł
Czasopisma, nr rocznika(nr zeszytu), strona początku-strona
końca.
np. Eco, U. (1996, 24-25 lutego). Czy komputer pożre
książkę?. Gazeta Wyborcza, s. 5.

publikacja elektroniczna: Nazwisko, X. (rok, dd miesiąc).
Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej
np. Mill, K. (2012, 6 maja) Bez przemocy, bez rewolucji,
bez ryzyka. Pobrane z http://www.przekroj.pl/artyku­
l/815910,863753-Bez-przemocy-bez-rewolucji-bez-ryzyka.html?
p=4

recenzja książki: Nazwisko, X. (rok). Tytuł [Nazwisko, X. (rok).
Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo, ss. liczna
stron]. Tytuł Czasopisma, nr rocznika(nr zeszytu), strona
początku-strona końca.
np. Gburzyńska, N. (2014). Rozumem Rosji nie zrozumiesz,
i zwykłą miarą jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma -
w Ruś można tylko wierzyć [recenzja książki: Włodarczyk B.
(2013). Nie ma jednej Rosji. Kraków: Wydawnictwo Literackie,
ss. 352]. Nowa Polityka Wschodnia, 7(2), 282-286.
Rak J. (2014). [Recenzja książki: Marszałek-Kawa, J. (red.)
(2013). Oblicza polityki azjatyckiej. Szanse i bariery. Toruń:
Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 410]. Nowa Polityka
Wschodnia, 6(1), 293-297.

organizacja jako autor - w wypadku niektórych stron
internetowych cytowany tekst może nie mieć podanego autora,
w takich wypadkach jako autora można podać instytucję
zamieszczającą tekst: Instytucja. (rok, dd miesiąc).
Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej
np. Transparency International. (2014). Global corruption
barometer 2013: Ukraine. Pobrane z:
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=ukraine

publikacja bez autora: Tytuł książki. (rok). Miejsce wydania:
Wydawnictwo.
np. Heinrich Jordan (1841-1910). (1900). Pobrane z:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hendrich_Jordan#mediaviewer/Datei:
Hendrich_Jordan.jpg

w przypadku kilku publikacji danego autora w jednym
roku stosujemy zapis daty z dodaną literą (wedle kolejności
alfabetu), np.:
- Piechal, T. (2013a, 5 kwietnia). Kozły na życzenie.
Pobrane z: http://www.new.org.pl/1247,post.html
- Piechal, T. (2013b, 11 listopada). Razem, a jednak
osobno. Pobrane z:
http://www.new.org.pl/1488,post.html

• Więcej informacji na temat standardów APA można znaleźć na
stronie organizacji:
http://www.apastyle.org/


c. wzory przypisów bibliograficznych:
standardowy: (Nazwisko, rok, s. strona)
np. (Zientara, 1985) lub (Materski, 2000, s. 110)

kilka prac - rozdzielamy średnikiem, np.:
(Zientara, 1985, s. 112; Tanty, Wasilewski, 1988, s. 19-20).

kilka prac tego samego autora, np.: (Matelski 2000; 2013;
w druku)

kilka prac tego samego autora w jednym roku, np.:
(Zientara, 1985a, s. 112; 1985b)

w przypadku gdy nazwisko autora/autorów występuje w
tekście nie dodajemy go w nawiasie, np.: … jak wynika z
ustaleń B. Zientary (1985a, s. 113-118) lub … Cygański,
Leszczyński (2002) ustalili ...

bez autora - zamiast autora podajemy kursywą pierwsze słowo
tytułu (lub więcej w przypadku możliwości pomylenia z inną
publikacją): (Fragment tytułu…, rok, s. strona)


w przypisach harwardzkich nie stosujemy skrótów
łacińskich, takich jak np.:
- op. cit.
- ibidem, idem, iidem, eadem, eidem itp.
ani też polskich, takich jak np.:
- dz. cyt.
- tegoż, tenże, tejże, taż, tychże itp.

3. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

a. do wszystkich tekstów:
• informacja o Autorze zawierająca: miejsce pracy, aktualny
i dokładny adres do korespondencji - jest to warunek
otrzymania egzemplarza autorskiego, adres poczty
elektronicznej
np.
Joanna Marszałek-Kawa
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Stefana Batorego 39L, 87-100 Toruń, Poland
kawadj@box43.pl

b. do artykułu:
• dwa abstrakty (o objętości 150-250 słów) w językach angielskim
i rosyjskim (razem z tytułem),
• słowa klucze (5-8 słów) w językach angielskim i rosyjskim,
• do wszelkich materiałów ilustracyjnych (fotografie, rysunki,
tabele) uzupełniających tekst główny powinny być dołączone
tytuł i źródło.
Copyright 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek, All Rights Reserved. e-mail: sklad@marszalek.com.pl
Informacje dla Autorów
Informacje dla autorów do pobrania (pdf)
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.


O wysokim poziomie merytorycznym pisma świadczy m.in. decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rezultacie za publikację w półroczniku Autorzy otrzymują 6 punktów.
WERSJĄ PIERWOTNĄ TEKSTU JEST JEGO WERSJA DRUKOWANA