POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Zeitschriften

ATHENAEUM. POLSKIE STUDIA POLITOLO

Kwartalnik „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” to pismo o profilu politologicznym współredagowane przez 21 ośrodków akademickich prowadzących studia z zakresu politologii i stosunków międzynarodowych. Jednocześnie swojego wsparcia i patronatu udzielają: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wydawcą pisma jest Wydawnictwo Adam Marszałek z Torunia. W 2013 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało kwartnikowi 8 pkt. Czasopismo znajduje się także na liście Index Copernicus Jorurnal Masters List – otrzymało: 5,21 pkt.


ECHO ŚWIDWINA

„Echo Świdwina” to gazeta specyficzna. Z jednej strony związana jest ze Świdwinem – z niewielkim miastem w województwie zachodniopomorskim z drugiej zaś z Toruniem, w którym znajduje się główna siedziba Wydawnictwa Adam Marszałek. Związki ze Świdwinem polegają na opisywaniu przez aktywnych mieszkańców rzeczywistości miasta i powiatu. Drugi nurt to pezentacja dokonań Wydawnictwa Adam Marszałek oraz publikowanych przez tę oficynę książek i ich Autorów. „Echo Świdwina” ukazuje się w nakładzie 3 tys. Egzemplarzy. Zapraszamy Państwa do współpracy.


KULTURA I EDUKACJA

Serdecznie witamy na stronie serwisu internetowego kwartalnika „Kultura i Edukacja”. Jest to pismo z ponad 20-letnią, bogatą tradycją naukową oraz edytorską. Szeroki, multidyscyplinarny profil periodyku pozwala podejmować na jego łamach refleksję nie tylko w zakresie dominujących dyscyplin - socjologii, kulturoznawstwa oraz pedagogiki, publikujemy także teksty uwzględniające problematykę z zakresu politologii, psychologii, filozofii, antropologii, a nawet społecznych aspektów medycyny...


KRAKOWSKIE STUDIA MAŁOPOLSKIE

Krakowskie Studia Małopolskie mają realizować dwa podstawowe cele. Po pierwsze propagowanie przeobrażeń społeczno-ekonomicznych oraz polityczno-kulturowych Polski, zachodzących w przeszłości jak i również obecnie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Małopolski. Drugim zadaniem jest integracja wokół Krakowskich Studiów Małopolskich środowisk naukowych zajmujących się problematyką dotyczącą regionu Małopolski.


NEW EDUCATIONAL REVIEW

The New Educational Review is a journal that has been founded by the faculties of education from the following universities: University of Silesia in Katowice (Poland), Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovak Republic) and University of Ostrava (Czech Republic). The deans and vice-deans of the pedagogical faculties of the universities mentioned above create associate Editors board. The main seat of editorial board is placed at the Faculty of Education and Psychology in University of Silesia in Poland.


POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK

Polish Political Science Yearbook is an initiative of members of the Polish Political Science Association. Since 1993 it is published by the Adam Marszalek Publishing House.


AZJA-PACYFIK

W naszym czasopiśmie znajdą Państwo prace reprezentujące szeroko rozumiane nauki społeczne. Z założenia nie stawiamy ograniczeń tematycznych, a jedyne kryteria, jakimi się kierujemy to objektywizm i naukowa rzetelność przedstawionego materiału.


CYWILIZACJA I POLITYKA

„Cywilizacja i Polityka” jest czasopismem redagowanym i wydawanym w Zakładzie Nauki o Cywilizacji. Jego celem jest wskazywanie najnowszych ustaleń badawczych z metodologii i metodyki wiedzy o cywilizacji i polityce.


COLLOQUIA COMMUNIA

„Colloquia Communia” to jedno z nielicznych polskich pism naukowych, które bez względu na burzliwe przemiany społeczne, polityczne i ideologiczne wychodzi nieprzerwanie od ponad 30 lat. Powstało w pamiętnym roku 1980, założone przez studentów i wykładowców Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.


KOGNITYWISTYKA I MEDIA W EDUKACJI

Celem pisma jest przybliżenie środowiskom akademickim i nauczycielskim dorobku nauk kognitywnych. Ponieważ w Polsce w wielu ośrodkach rodzą się różnego rodzaju inicjatywy zmierzajace do podejmowania kognitywnych wątków pozostajacych na styku wielu dyscyplin naukowych, pragniemy stanowić płaszczyznę scalajacą te istotne poczynania.


THE PECULIARITY OF MAN

„The Peculiarity of Man” to czasopismo, którego celem jest ukazywanie przez pryzmat istotnych dla człowieka problemów jego specyfiki w aspekcie osobniczym, społecznym i gatunkowym.


PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce kwartalnik „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”. Chcielibyśmy, aby w przyszłości zasłużył na miano periodyku stanowiącego forum wymiany poglądów naukowców zajmujących się badaniami z dziedziny prawa konstytucyjnego oraz systemów politycznych...


 

REALITY OF POLITICS

Idea „Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts” skierowana jest do różnych środowisk akademickich. Ma umożliwić naukowy, nieskrępowany dialog oraz rozwój naukowy młodych pracowników nauki.


NOWA POLITYKA WSCHODNIA

„Nowa Polityka Wschodnia” jest czasopismem o charakterze interdyscyplinarnym, powstałym z inicjatywy badaczy zajmujących się szeroko pojętym Wschodem. Pismo jest wydawane przez Wydawnictwo Adam Marszałek, we współpracy z Centrum Badań Wschodnich.


ITALICA WRATISLAVIENSIA

„Italica Wratislaviensia” jest rocznikiem naukowym, którego idea zrodziła się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikuje artykuły i recenzje z zakresu literaturoznawstwa oraz językoznawstwa włoskiego i porównawczego w językach włoskim i polskim. Numery tematyczne poświęcone są przede wszystkim włosko-polskim kontaktom kulturowym, które nawiązują się i rozwijają dzięki przekładom oraz nauczaniu języka włoskiego w Polsce i polskiego we Włoszech. 


THEMIS POLSKA NOVA

„Themis Polska Nova” to przedsięwzięcie wydawnicze Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Redakcja postrzega je jako czasopismo prawnicze dostępne dla wszystkich autorów i obejmujące swoim zasięgiem rzeczowym cały system prawny. Chcielibyśmy publikować artykuły poświęcone zagadnieniom stanowiącym wspólną problematykę badawczą zespołu naszego wydziału, a więc prawu medycznemu, ochronie zabytków, prawu własności intelektualnej, ale chcemy również zachować szerokie spektrum analiz prawniczych.


STUDIA ORIENTALNE

Półrocznik „Studia Orientalne” ukazuje się dzięki współpracy Wydawnictwa Adam Marszałek i Fundacji Institutum Orientalium. Periodyk jest poświęcony problematyce państw Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Obejmuje on szerokie spektrum zagadnień politologicznych, prawnych, historycznych, socjologicznych i kulturowych. W Radzie Naukowej „Studiów Orientalnych” zasiadają zagraniczni uczeni i badacze reprezentujący kraje, które znajdują się w kręgu zainteresowań czasopisma, co zapewnia aktualność tekstów i dogłębne, specjalistyczne opracowanie poruszanych zagadnień.


 


 

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Rocznik nawiązuje do tradycji serii wydawniczej Edukacja Międzykulturowa, która ukazuje się od 1992 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego i obejmuje aktualnie 55 tomów. Zagadnienia zawarte w roczniku są przedstawione w odczytaniach właściwych pedagogice, psychologii, socjologii, filozofii, językoznawstwu, teologii, kulturoznawstwu, historii (i innym dyscyplinom szeroko pojmowanych nauk humanistycznych). Studiom o charakterze metodologicznym towarzyszy namysł i próby ulepszania metodologii badań oraz sposobów interpretacji ich wyników. Czasopismo stanowi zatem forum naukowe sprzyjające rozwijaniu nauk pedagogicznych i upowszechnianiu pedagogiki międzykulturowej, umożliwiając tym samym przedstawicielom wielu specjalności pedagogicznych i reprezentantom innych dyscyplin dzielenie się swymi osiągnięciami oraz nawiązanie szerokiej współpracy i wymianę doświadczeń.
Celem periodyku jest promowanie polskiego dorobku pedagogiki międzykulturowej oraz upowszechnianie jej osiągnięć w wymiarze międzynarodowym.


 

SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

„Sztuka Ameryki Łacińskiej” to rocznik wydawany przez Wydawnictwo Adam Marszałek, a koordynowany merytorycznie przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata. Tematyka publikowanych w czasopiśmie artykułów koncentruje się na sztuce i kulturze wizualnej Ameryki Łacińskiej od okresu kolonialnego po współczesność.

 


ART OF THE ORIENT

„Art of the Orient” (Sztuka Orientu) jest rocznikiem poświęconym studiom nad sztuką i kulturą artystyczną Azji i Afryki, przygotowywanym przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, wydawanym przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. Pierwszy tom rocznika został poprzedzony przez tom Studia nad sztuką Azji, wydany w 2008 roku, który zapowiadał planowaną serię Sztuka Orientu. Tom pod redakcją Jerzego Malinowskiego i Joanny Wasilewskiej, został przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu (poprzednika Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata).


HISTORIA SLAVORUM OCCIDENTIS

Twórcy periodyku myśleli początkowo o wydawnictwie dotyczącym głównie historii Polski i Czech. Obecnie formuła ta została rozszerzona nie tylko na innych Słowian Zachodnich (Słowaków, Serbów Łużyckich), ale także na obszary Litwy, Ukrainy Zachodniej, Węgier, Austrii i Niemiec, gdzie już w XIX wieku interesowano się problematyką środkowoeuropejską. Jednym z celów periodyku jest uświadomienie, jak wiele wspólnego mają narody i państwa Europy Środkowej, że ich historia toczyła się nie tylko w rytmie walk, ale również w warunkach pokojowej koegzystencji, wymiany myśli, idei, do pewnego stopnia wspólnych dziejów gospodarczych. Jeśli dziś multikultrowość jest pojęciem niezwykle modnym, to chyba trudno znaleźć w Europie region, którego historia toczyłaby się na bardziej „multikulturowej” scenie.
„Historia Slavorum Occidentis” ma być platformą środkowoeuropejskiej dyskusji, przedstawiania wyników badań, inspirowania i wytaczania ich nowych kierunków.


INTERNATIONAL FORUM FOR EDUCATION

Miło nam Państwu zaprezentować anglojęzyczne czasopismo „International Forum for Education”. Założeniem pisma jest podjęcie dyskusji nad aktualnymi problemami oświatowymi w perspektywie międzynarodowej, integrowanie środowiska akademickiego i włączenie się w tym w budowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, a także gromadzenie i rozpowszechnianie najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk.